021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Dječji vrtić „Sutivan“ 

KLASA: 401-02/21-02/01

UR.BROJ: 2104/08-01-21-02

Sutivan, 02. 03. 2021.

 

Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan, a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 95/19), ravnateljica, dana  01.03. 2021.  godine donosi 

PROCEDURU

BLAGAJNIČKOG POSLOVANJA U DJEČJEM VRTIĆU  

Članak 1.

Procedurom o blagajničkom poslovanju uređuje se blagajničko poslovanje  Dječjeg vrtića „Sutivan“ (u daljnjem tekstu: vrtić), poslovne knjige i dokumentacija u blagajničkom poslovanju, kontrola blagajničkog poslovanja, tretman manjkova i viškova u blagajni, plaćanja gotovim novcem, kao i druga pitanja u vezi s blagajničkim poslovanjem.  

Članak 2.

Gotovina u vrtiću  :  

  – novčana sredstva naplaćena od posjetitelja/kupaca,

  – novčana sredstva podignuta sa transakcijskog računa ustanove u HRK. 

Članak 3.

U vrtiću  se vode sljedeće blagajne:  

– blagajna u HRK (glavna blagajna)

 – pomoćna blagajna.  

Sav promet gotovinskih novčanih sredstava evidentira se u glavnoj blagajni (blagajni u HRK).   

Članak 4.

Blagajničko poslovanje evidentira se preko: 

– naloga za naplatu,

 – naloga za isplatu,  

– dnevnika blagajničkog poslovanja.  

Blagajničke poslove vezane uz pomoćnu blagajnu obavlja se  sukladno opisu poslova te  u okviru kojih su dužni voditi evidenciju blagajničkog poslovanja (naloge za naplatu, naloge za isplatu, dnevnik blagajničkog poslovanja i popratne priloge – slipovi, računi, potvrde o prodaji roba i usluga).  

Blagajničko poslovanje može se voditi ručno i elektronski. Elektronsko vođenje blagajničkog poslovanja vodi se formi koja je zadana u posebnom programu.  

 

Članak 5.

Gotovinska novčana sredstva drže se u kasi pomoćne blagajne kojom rukuje blagajnik- računovođa koji je odgovoran za naplate, isplate i stanje gotovine u pomoćnoj blagajni.  

Blagajnik  je dužan redovito raditi obračun pomoćne blagajne te gotovinska sredstva predavati računovodstvenom referentu uz svu popratnu dokumentaciju.  

Računovodstveni referent je dužan evidentirati blagajničko poslovanje glavne blagajne te je kao takav odgovoran za gotovinska sredstva u glavnoj blagajni.  

Kontrolu blagajničkog poslovanja obavlja ravnatelj ustanove , odnosno osoba koja je za to ovlaštena posebnom odlukom (ili voditelj računovodstva).  

Članak 6.

U glavnoj blagajni evidentiraju se sljedeće uplate:  

– naplata prodane robe i usluga od pravnih i fizičkih osoba, 

 – podignuta gotovina u HRK s transakcijskog računa, 

 – ostale uplate u gotovini koje su nastale uslijed redovitog poslovanja Institucije. 

 

U glavnoj blagajni evidentiraju se sljedeće isplate:  

– plaćanje nabavljenih roba i usluga od pravnih i fizičkih osoba, 

 – akontacije za službena putovanja, 

 – isplata dnevnica i troškova službenih putovanja, 

 – ostale isplate koje su nastale uslijed redovitog poslovanja Institucije. 

Članak 7.

Isplate i uplate koje se evidentiraju u pomoćnoj i glavnoj blagajni mogu se obavljati samo na temelju prethodno izdanog dokumenta kojim se odobrava ili naređuje uplata ili isplata (račun, nalog ili drugi odgovarajući dokument). 

Isplate akontacija i druge isplate mogu se izvršiti i kada takve isplate svojim potpisom na samom nalogu ili drugom odgovarajućem dokumentom odobri ili naredi ravnatelj Institucije ili druga ovlaštena osoba.  

Blagajnički dnevnik s dokumentima o isplati i uplati prije njegove predaje u računovodstvo mora biti potpisan od strane blagajnika, primatelja tj. isplatitelja i drugih osoba ovlaštenih od strane ravnatelja.  

Članak 8.

Svaki dokument u vezi s gotovinskom isplatom i uplatom mora biti brojčano označen i ispunjen tako da isključuje mogućnost naknadnog dopisivanja.  

Ispisivanje i potpisivanje dokumenata o isplati i uplati je jednokratno, s dvije preslike i izvornikom za potrebe primatelja tj. uplatitelja, računovodstva i blagajne.  

Članak 9.

Pomoćna blagajna i glavna blagajna vode se i zaključuju svakodnevno ako ima promjena tj. uplata i isplata toga dana.  

Utvrđivanje stvarnog stanja blagajne obavlja se na kraju svakog radnog dana.  

Blagajnik  obvezno vodi blagajnički dnevnik u koji unosi i podatke o utvrđenom stvarnom stanju i iskazuje eventualni višak ili manjak.  

Jedan primjerak blagajničkog dnevnika sa svim priloženim dokumentima o naplatama i isplatama dostavlja se u računovodstvo na knjiženje sljedeći radni dan.  

Članak 10.

Za potrebe normalnog redovnog poslovanja utvrđuje se minimalni iznos u glavnoj blagajni od 400,00 kuna, a u pomoćnoj blagajni 200,00 kuna. Navedeni iznosi bit će podignuti sa žiro računa te uplaćeni u blagajne.  

Maksimalni iznos sredstava u glavnoj blagajni iznosi najviše do 10.000,00 kuna. 

U svim situacijama u kojima je to propisano i moguće isplate i uplate trebaju se vršiti bezgotovinskim plaćanjem putem transakcijskog računa  dok se gotovinske uplate i isplate koriste samo u za to uobičajenim situacijama tj. ako se pokaže potreba, u slučaju žurnosti i slično.  

Članak 11.

Iznos sredstava u glavnoj blagajni iznad 10.000,00 kuna po zaključivanju blagajničkog dnevnika mora biti položen na račun ustanove  najkasnije sljedeći radni dan.  

Iznimno od stavka 1. ovoga članka sredstva neće biti položena na račun ustanove  sljedeći radni dan ako će taj radni dan biti iskorištena.  

Članak 12.

Ova Procedura objavit će se na oglasnoj ploči dječjeg vrtića, a stupa na snagu dan nakon dana donošenja.

 

                                                                                                                                            RAVNATELJICA 

                                                                                                                                          Dolores Ljubetić