021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Natječaj za psihologa

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA DJEČJI VRTIĆ „Sutivan“ KLASA:112-03/19-01/0001 URBROJ:2104/08-01/01-19-0001 Sutivan, 28. veljače 2019. Na temelju članka 7.stavak i 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sutivan („Službeni...