021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 7. sjednici, održanoj dana 09.12. 2019. godine,
raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za radno mjesto:

 • ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
  (3,5 sati tjedno), zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena
viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci,

 • položen stručni ispit,
  -zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13).
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)-preslik,
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije
  od 6 mjeseci –izvornik,
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
  Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97,
  107/07, 94/13),
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.
  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
  stručnog ispit.

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se
mogu prijaviti kandidati oba spola.
Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o
ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri
zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje
navedenih poslova.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića, na adresu:
Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za
Zdravstveni voditelj/ica“.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti
razmatrane.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne
uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019.
godine.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
KLASA: 112-02/19-04
URBROJ: 2104/08-02-19-04
Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar Anibalović