021 638 470 dvbabarin@gmail.com

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

Kala o konguli 2

21 403 Sutivan

 

 

KUĆNI RED

DJEČJEG VRTIĆA SUTIVAN

 

kojim se reguliraju pravila, profesionalne obveze i odgovornosti odgojitelja, drugih djelatnika i korisnika usluga u kontekstu ranog odgoja i obrazovanja u vrtiću.

 

Boravak djece u vrtiću

 1. Dijete je zbog dnevnog ritma, aktivnosti i sigurnosti grupe potrebno dovesti u vrtić najkasnije do 9.00 sati u jutarnoj smjeni te do 15.00 sati u popodnevnoj smjeni.
 2. Kasniji dolazak potrebno je prethodno najaviti odgojiteljima.
 3. Roditelji, korisnici usluga, dužni su osobno dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića.
 4. Korisnici usluga mogu ovlastiti drugu punoljetnu osobu/e (maksimalno tri osobe) koja će dovoditi i odvoditi dijete iz vrtića ukoliko su korisnici usluga spriječeni i to putem obrasca Punomoći.
 5. Pri dovođenju i odvođenju djeteta roditelji ili ovlaštene osobe dužni su se javiti odgojitelju u grupi u kojoj dijete boravi.

 

Zdravlje, zaštita i sigurnost djece

Prema propisanom programu mjera zdravstvene zaštite djece, higijene i prehrane:

 1. Upis djeteta u vrtić uvjetovan je liječničkom potvrdom o izvršenom sistematskom pregledu i urednom cijepljenju.
 2. U vrtić se dovodi zdravo dijete. U slučaju temperature, proljeva, povraćanja, osipa ili zaraženosti parazitima te drugim zaraznim bolestima dijete neće biti primljeno u vrtić kako bi se izbjeglo ugrožavanje zdravlja ostale djece.
 3. O promjeni zdravstvenog stanja djeteta roditelji su dužni obavijestiti odgojitelje ili stručnu službu.
 4. Nakon preboljene bolesti potrebno je dostaviti potvrdu nadležnog liječnika pedijatra o zdravstvenom statusu djeteta.
 5. Ulazna vrata vrtića zatvaraju se sigurnosnim bravama.

 

 1. Roditelji su dužni primjereno oblačiti dijete, u skladu s godišnjim dobom i vremenskim prilikama.
 2. Roditelji su dužni djetetu osigurati rezervnu odjeću, higijenske potrepštine te obuću.
 3. Prehrana djece u vrtiću usklađena je prema Prehrambenim standardima i načelima HACCP sustava te je kontrolirana od Zavoda za javno zdravstvo.
 4. Kod ozljeda i akutnih oboljenja u vrtiću djetetu se pruža prva pomoć i obavještavaju se roditelji, stručna služba i ravnatelj.
 5. Sukladno sanitarno-higijenskim uvjetima u vrtić je zabranjeno donositi torte, kreme, krem kolače i gazirana pića te bilo što o čemu se nije posavjetovalo s odgojiteljima ili stručnom službom.
 6. Nije dopušteno donositi igračke i ostale predmete iz obiteljskog doma u vrtić. Vrtić ne odgovara za eventualna oštećenja ili gubitak igračaka.
 7. Djeci nije dozvoljeno u vrtić donositi potencijalno opasne predmete (bombone, žvakaće gume, ukosnice, lijekove) i neprimjerene predmete (novac, mobitel, nakit, alat..).
 8. U prostor vrtića strogo je zabranjeno unošenje i konzumiranje bilo kojeg sredstva ovisnosti.
 9. Kod eventualnog svjedočenja bilo kojem obliku neprimjerenog postupanja (bilo koji oblik netolerancije, nasilja i /ili zlostavljanja) prema sudionicima odgojno-obrazovnog procesa osobito ako se radi o djeci, svi sudionici dužni su isto prijaviti stručnoj službi ili ravnatelju.

 

Ponašanje i obveze odgojitelja i ostalih djelatnika

 1. Odgojitelji i ostali djelatnici odgovorni su za sigurnost djece (sigurne uvjete boravka, postupanje i aktivnosti djece).
 2. Svi djelatnici, a posebno odgojitelji, obvezni su primjereno se odnositi prema svakom djetetu i štititi njegova prava.
 3. Svi djelatnici su dužni ljubazno, susretljivo i s poštovanjem se odnositi u međusobnim kontaktima (bez povišenih tonova, prijetnji, vrijeđanja i sl.), kao i prema korisnicima ili gostima vrtića te afirmirati toleranciju, nenasilje i pristojno ponašanje.
 4. Svi djelatnici su dužni brinuti o svom izgledu, te o svom zdravstvenom stanju, nositi radnu obuću te svojim izgledom, ponašanjem i svakodnevnom komunikacijom s korisnicima čuvati ugled struke i vrtića.
 5. Djelatnici su dužni čuvati objekt, imovinu i opremu vrtića te racionalno koristiti sredstva i materijale za rad s djecom.
 6. Svi djelatnici su dužni sumnjive osobe prijaviti upravi vrtića, a u hitnim slučajevima pozvati policiju, hitnu pomoć, vatrogasce i dr. te o tome obavijestiti upravu vrtića.
 7. Svi djelatnici su dužni čuvati povjerljive podatke o djeci i korisnicima vrtića (roditeljima/starateljima) kao profesionalnu tajnu.

 

Ponašanje i obveze roditelja/staratelja i drugih osoba u vrtiću

 1. Roditelji su dužni na vrijeme izvršavati sve obveze preuzete potpisivanjem ugovora s vrtićem, poštivati radno vrijeme, donositi potrebne stvari za dijete, plaćati na vrijeme vrtić i dr.
 2. Roditelji, korisnici usluga, dužni su platiti vrtić do 15-og idućeg mjeseca, a uplatnicu dati na uvid odgojitelju.
 3. Roditelji su dužni kulturno se ponašati i pristojno ophoditi s odgojiteljima i ostalim djelatnicima vrtića.
 4. Roditelji/staratelji te drugi odrasli dužni su pridržavati se svih mjera i postupaka o kojima ovisi sigurnost djece u vrtiću.
 5. Roditelji su dužni obavijestiti odgojitelja ili stručnu službu o svakoj promjeni adrese stanovanja, telefona/mobitela, e-maila kako bi bili dostupni odgojiteljima.
 6. Roditelji su dužni sudjelovati u roditeljskim sastancima, radionicama, individualnim razgovorima, a eventualne izostanke dužni su pravovremeno opravdati.
 7. Roditelji su dužni pratiti obavijesti koje se postavljaju na oglasnu ploču te na web stranicu vrtića, u svezi ostvarivanja njihovih prava i ispunjavanja obveza tijekom boravka djeteta u vrtiću.
 8. Roditelji /staratelji daju pristanak za korištenje foto/video dokumentacije za potrebe odgojno-obrazovnog procesa putem obrasca Suglasnosti (privole) za fotografiranje i snimanje djeteta. Također, pisanim putem roditelji odnosno staratelji daju pristanak za odlazak djece na organizirane posjete i izlete.

  

Ravnateljica:

Dolores Ljubetić