021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 10. sjednici održanoj dana 27. 08. 2020., objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem radnika na radno mjesto

ODGOJITELJ/ICA – PREDŠKOLSKE DJECE
Ako se na natječaj ne javi odgojitelj može se zasnovati radni odnos i sa pripravnikom

na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

Uvjeti za radno mjesto odgojitelja/ice su: članak 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19)
• završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij za odgojitelja
Uz prijavu treba priložiti:
životopis;
presliku dokaza o stručnoj spremi;
dokaz o radnom iskustvu, presliku potvrde iz elektronske baze podataka
HZMO o dosadašnjem radnom iskustvu;
presliku dokaza o položenom stručnom ispitu ako je položen ( na natječaj se može javiti i pripravnik koji ima obvezu polaganja stručnog ispita)
uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju;
presliku domovnice.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Uvjeti: Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati uvjete iz članka 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju.
Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.
Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju.
Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića.
Prijave dostaviti isključivo na email: dvsutivan@gmail.com (u roku od 8 dana od dana objave natječaja).