zdrava hrana

Jelovnik za Listopad

JELOVNIK ZA DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

1. i 3. tjedan

PONEDJELJAK:

 • NAPITCI: čaj (biljni/voćni), mlijeko, voda
 • OBROK: pašteta od tune, maslac, marmelada/džem
 • UŽINA: voće – naranča

UTORAK

 • NAPITCI: bijela kava, voćni čaj, voda
 • OBROK : kruh, maslac, med, linolada
 • UŽINA: banana

SRIJEDA:

 • NAPITCI: čaj, kakao, prirodni sok, voda
 • OBROK: kruh, šunka, sir
 • UŽINA: voćni jogurt

ČETVRTAK:

 • NAPITCI: bijela kava, čaj, prirodni sok od grožđa, voda
 • OBROK:  kruh, sirni namaz, kukuruzne pahuljice
 • UŽINA: jabuka

PETAK:

 • NAPITCI: mlijeko, čaj, sok, voda
 • OBROK:  kruh, pašteta od tune, sirni namaz (Zdenka)
 • UŽINA: mandarina

2. i 4. tjedan

PONEDJELJAK:

 • NAPITCI: čaj (biljni/voćni), mlijeko, voda
 • OBROK: linolada, maslac, marmelada/džem
 • UŽINA: voće – jabuka

UTORAK

 • NAPITCI: bijela kava, voćni čaj, voda
 • OBROK : kruh, maslac, marmelada, sirni namaz (Zdenka)
 • UŽINA: mandarina

SRIJEDA:

 • NAPITCI: čaj, kakao, prirodni sok, voda
 • OBROK: kruh, šunka, sir, kukuruzne ili žitne pahuljice sa suhim voćem
 • UŽINA: voćni jogurt

ČETVRTAK:

 • NAPITCI: kakao, voćni čaj, voda
 • OBROK:kruh, jaje, sirni namaz
 • UŽINA: jabuka

PETAK:

 • NAPITCI: mlijeko, čaj, sok, voda
 • OBROK:kruh, maslac, med, kukuruzne pahuljice
 • UŽINA: naranča ili kruška

Izradila:Zdravstvena voditeljica

NORMATIV JELOVNIKA ZA 6 – SATNI BORAVAK U VRTIĆU

 Napomena: sve namirnice navedene su u gramima za jedno dijete. Za količinu po skupini množiti sa brojem djece,  a za sedmičnu i mjesečnu narudžbu hrane još sa brojem dana.

VOĆE JE POTREBNO DOBRO OPRATI I OGULITI MU KORU PRIJE SERVIRANJA DJECI.

 • mlijeko 150 g
 • kakao 3 g
 • šećer 10 g
 • kruh 70g
 • sirni namaz 30g
 • jabuka 150 g
 • maslac 10 g
 • šunka 25 g
 • banana 150 g
 • jogurt ili probiotik 1 kom
 • linolada 25 g
 • šljiva ili kruška 150 g
 • čaj 0,25 g
 • limun 3
 • jaje 1 kom
 • ulje 5 g
 • mandarina i naranča 150 g
 • čokoladne žitarice 40 g

Natječaj za spremača/spremačicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 7. sjednici, održanoj dana 09. 12. 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

-SPREMAČ/ICA –2 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), 

Uvjeti: 

 • NKV- osnovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, 
 • zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13). 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (svjedodžba)-preslik, 
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 3. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za spremača/icu“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019. godine. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-02/19-05

URBROJ: 2104/08-02-19-05

Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović 

Natječaj za zdravstvenog voditelja/voditeljicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 7. sjednici, održanoj dana 09.12. 2019. godine,
raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za radno mjesto:

 • ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
  (3,5 sati tjedno), zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena
viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci,

 • položen stručni ispit,
  -zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13).
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)-preslik,
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije
  od 6 mjeseci –izvornik,
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
  Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97,
  107/07, 94/13),
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.
  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
  stručnog ispit.

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se
mogu prijaviti kandidati oba spola.
Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o
ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri
zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje
navedenih poslova.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića, na adresu:
Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za
Zdravstveni voditelj/ica“.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti
razmatrane.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne
uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019.
godine.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
KLASA: 112-02/19-04
URBROJ: 2104/08-02-19-04
Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar Anibalović

Dječja igra

Dječja igra nije šala! To najvažniji način na koji dijete uči o sebi, drugima i svijetu koji ga okružuje.

Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranjem s različitim materijalima, zvukovima, sredstvima, istraživačkim i drugim načinima, igranjem uloga.

Igra je sredstvo svjesnog djetetovog razvoja koje djeluje na njegov emocionalni, spoznajni, govorno-jezični, socijalni i tjelesni razvoj

Igra tijekom djetinjstva može potaknuti „zaigran“ pristup životu u kasnijoj dobi te razviti sposobnost unošenja humora i zabave u veze i prihvaćanja životnih teškoća kao izazova, a ne kao nepremostivih prepreka

 • Igra je pravo djeteta (Prema Konvenciji o dječjim pravima)
 • Socijalne vještine koje uče pomažu im kasnije u socijalnim interakcijama i novim prijateljstvima
 • Omogućuje kontekst u kojem roditelji uče dijete primjerenom ponašanju, pravilima ponašanja, društvenim pravilima zajednice, odnosu prema drugima
 • Kroz igru djeca uče bolje
 • Igra priprema djecu za učenje u školi
 • Igra je zdrava – jača koordinaciju pokreta i stimulira mozak (potiče kreativnost i rješavanje problema)
 • Uči djecu novim stvarima i jača samopouzdanje

IGRA JE DJETETU NAJVAŽNIJI ZADATAK TIJEKOM ODRASTANJA!!!

KUĆNI RED VRTIĆA

Poštovani roditelji, upisom Vašeg djeteta u vrtić postali ste dio velike vrtićke obitelji. I baš kao svaka obitelj i ova naša ima određena pravila kojima se rukovodimo u svakodnevnim životnim situacijama.

Radi zaštite sigurnosti i zdravlja djece molimo vas da:

 • poštujete radno vrijeme vrtića i ne kasnite po dijete
 • osobno dovedete dijete te ga predate odgojitelju; dođete po njega
 • pismeno ovlastite punoljetne osobe koje, u slučaju vaše spriječenosti, mogu preuzeti dijete iz vrtića
 • zatvarate ulazna vrata za sobom
 • izvijestite odgojitelje o svakoj promjeni adrese ili telefona
 • informirate odgojitelje o djetetovim posebnim potrebama, zdravstvenim teškoćama i postupcima koji se primjenjuju u eventualnim akutnim stanjima djeteta
 • ne dovodite bolesno dijete u vrtić, a nakon bolesti donesete liječničku potvrdu da dijete može u vrtić
 • ne donosite u vrtić kolače i druge prehrambene proizvode koji nemaju istaknute deklaracije o proizvođaču, sastavu i roku trajanja
 • oblačite dijete u višeslojnu odjeću koja je djetetu ugodna za igru, koja se lako skida i oblači i u čvrstu, neklizajuću obuću, a obvezna je i rezervna odjeća
 • se odazivate na roditeljske sastanke i na pozive odgojitelja i stručnih suradnika

PROSLAVA DJEČJEG ROĐENDANA U VRTIĆU

Rođendan je poseban dan za svako dijete! Odgojitelji to znaju i u dogovoru sa roditeljima potruditi  će se da taj dan bude veseo i svečan. S obzirom da učimo o važnosti zdrave prehrane i taj dan neće biti iznimka.

Za proslavu rođendana u vrtiću predlažemo sljedeće namirnice:

     – svježe sezonsko voće od kojeg ćemo napraviti voćnu salatu

     – prirodna limunada i sok

      – čips od jabuka, banana

      – sušene marelice, šljive, brusnice, grožđice

      – integralni keksi, mini biskviti

      – torta najbolje od sladoleda, mliječni sladoled

SVE NAMIRNICE MORAJU BITI INDUSTRIJSKI PAKIRANE SA VIDLJIVO ISTAKNUTOM DEKLARACIJOM I DATUMOM PROIZVODNJE!!!

Što radi logoped u vrtiću?

Logoped je stručna osoba koja se bavi prevencijom, otkrivanjem, dijagnosticiranjem i terapijom poremećaja govora, jezika i komunikacije.

Veći dio poremećaja kojima se bave logopedi nastaje unutar prve tri godine djetetova života, u životnom razdoblju intenzivnog razvoja govora, jezika i komunikacije. To je najranjivije i najpogodnije razdoblje za nastanak jezičnih i govornih teškoća. Ako u tom kritičnom vremenu dijete nije dovoljno i nije pravilno izloženo govorno – jezičnom utjecaju u svojoj okolini, usvajanje će biti otežano. 

Logoped u dječjem vrtiću najveći dio svojeg rada provodi u neposrednom radu s djecom u vidu: praćenje jezično govornog razvoja djece s faktorima rizika, trijažnog pregleda djece s ciljem početnog utvrđivanja teškoće, opservacija djece s teškoćama u razvoju i posebnim potrebama. Logoped detektira, prati i djeluje u slučajevima kada dijete ne govori, a razvojno je to očekivano, kada ne izgovara pravilno glasove, govori kratkim i jednostavnim rečenicama, govori gramatički nepravilno oblikovanim rečenicama, ne prati jednostavne i/ili složenije naloge, kada postoje teškoće u predvještinama čitanja i pisanja, teškoće u razumijevanju, ako zbog teškoća u svrhu komunikacije dijete koristi nepoželjne oblike ponašanja, ako ima teškoće gutanja, žvakanja.

Nadalje, logoped igra značajnu ulogu u prevenciji govorno-jezičnih teškoća (u suradnji s roditeljima i odgojiteljima). Logopedski tretman djece u predškolskom periodu je nezamisliv bez uključivanja roditelja. Vrlo je važno roditelje informirati o vrsti i stupnju teškoće te ih educirati kako nastaviti ciljano poticati govorno – jezični razvoj kod svog djeteta.

Osim savjetodavnog rada s roditeljima logoped ima bitnu ulogu i u suradnji s odgojiteljima i ostalim stručnim suradnicima u ustanovi i izvan nje. Osim neposrednog rada s djecom i suradnje s roditeljima i odgojiteljima logoped ima ulogu i u izradi godišnjeg plana i programa, godišnjeg izvješća te provođenju inicijalnih razgovora za upis djeteta u vrtića.

 Posao logopeda u vrtiću podrazumijeva rad s djecom koja imaju:

 • komunikacijske poremećaje
 • poremećaje izgovora- artikulacije
 • poremećaj tečnosti govora (mucanje, brzopletost)
 • jezične poremećaje (različite etiologije)
 • poremećaje glasa
 • slabost komunikacijskih vještina
 • oštećenje sluha
 • poremećaje oralno – laringealnih funkcija (gutanje)
 • kojima je potrebna neverbalna, potpomognuta komunikacija

.

Neposredni terapijski rad sa djecom provodi se individualno u točno zakazanim vremenskim terminima.

Sve što trebam znati naučio sam u vrtiću

Sve što trebam znati o tome kako valja živjeti, što činiti i kakav biti, naučio sam još u vrtiću. Mudrost me nije čekala na vrhu planine, na kraju dugog uspona školovanja nego se krila u pješčaniku dječjeg igrališta.
A evo što sam ovdje naučio:
Sve podijeli s dugima.
Igraj pošteno.
Ne tuci ljude.
Svaku stvar vrati gdje si je našao.
Počisti za sobom.
Ne uzimaj što nije tvoje.
Kad nekoga povrijediš, ispričaj se.
Peri ruke prije jela.
Pusti vodu u zahodu.
Topli keksi i hladno mlijeko su zdravi.
Živi uravnoteženo: malo uči, malo razmišljaj, crtaj, slikaj, pjevaj i pleši, igraj se i radi- svaki dan od svega pomalo.
Svakog poslijepodneva odspavaj.
Kad iziđeš u svijet, budi oprezan u prometu, drži se za ruke i ne udaljavaj se od svoga prijatelja.
Ne zaboravi da čudo postoji.

                                     Robert Fulghum

Čitajmo im od najranije dobi

Čitanje djetetu od najranije dobi pomaže u stvaranju posebne emocionalne veze između djeteta i odraslog, unapređuje djetetove sposobnosti slušanja, pomaže u razvoju opažanja, promatranja, pozornosti, mišljenja i logičkog zaključivanja, bogati njegov rječnik i govorne sposobnosti, razvija djetetove osjećaje i sposobnost uživljavanja u osjećaje drugoga.

Čitajte djetetu kad god imate priliku, no stvarajte i posebne rituale čitanja ( prije spavanja, uz popodnevni odmor…ponesite djetetovu slikovnicu i čitajte u situacijama kada se negdje čeka ( u liječnika, u uredima i sl.). Samo petnaest minuta čitanja dnevno pozitivno utječe na cjelokupan dječji razvoj.

Kako čitati ?

 • Držite knjigu ispred djeteta, tako da je ono može dobro vidjeti i dodirivati
 • Pokazujte rukom riječi koje čitate; dijete tako uči vezu pisanoga i govornog jezika te pravila hrvatskog jezika
 • Preskočite riječi koje dijete ne može razumjeti
 • Potaknite dijete da ono priča priču, slušajte ga;
 • Čitajte s izmjenama ritma i glasnoće, činite stanke i dajte djetetu dovoljno vremena da „proradi“ ono što je čulo

Zašto je dobro čitati svom djetetu?

 • Roditelj koji čita svom djetetu, potiče osjećaje uzajamnosti i bliskost
 • Čitajući djetetu, potičemo spoznaju i razumijevanje tuđih i vlastitih osjećaja
 • Čitanjem potičemo razvoj djetetova govora
 • Čitajući, potičemo razvoj djetetova zapažanja i pamćenja
 • Čitajući djetetu, potičemo zaključivanje i usvajanje pojmova
 • Čitanjem potičemo djetetovu kreativnost i kritičko razmišljanje
 • Čitajući djetetu, pripremamo ga za samostalno čitanje

Što roditelji mogu učiniti kao bi im djeca postali doživotni i zainteresirani čitatelji?

Za stjecanje ljubavi prema čitanju i poimanje čitanja kao svakodnevnog dijela života važno je da i sami roditelji pred djetetom čitaju. Okružite se knjigama, idite u knjižnicu – posuđujte kvalitetne slikovnice, ali pustite dijete i da samo odabere štivo kako bi bilo motiviranije za čitanje. Neka vam dijete samo čita – čak i ako još ne zna slova, može vam prema ilustracijama objašnjavati radnju ili je izmišljati.

Odvedite dijete u knjižaru i kupite mu slikovnicu, posjetite sajam knjiga i buvljak ili antikvarijat – možda skrivaju knjige za djecu iz vašeg djetinjstva, egzotične današnjim generacijama. Odvedite ih u nepoznati i čudesni prostor kazališta lutaka, pričajte im različite fantastične priče o stvarima i ljudima koji ih okružuju – potaknite njihovu maštu, pa možda i sami počnu izmišljati priče.

Razgovarajte s djetetom, odgovarajte strpljivo na brojna pitanja, govorite mu mnogo i skrećite pozornost na stvari koje vas okružuju. Čitanje nije samo čitanje knjiga, mogu se čitati brošure, plakati, reklame i sl. Kad idete s djetetom do vrtića ili parka čitajte im natpise – negdje piše RADOVI, a drugdje radno vrijeme kafića. Kad tako pogledamo, zapravo dnevno čitamo puno više nego što mislimo, a djeci će sve to biti novo, zanimljivo i dovest će ih u vezu s pisanom riječju.

Čitajte polako, prilagodite tempo čitanja djetetovu razumijevanju, i pokušajte se što više uživjeti, učiniti čitanje uzbudljivim. Slobodno sažmite predugačke dijelove. Možete im prvo pročitati tekst, a tek nakon toga pokazati ilustracije kako bi se mogli fokusirati na manje toga odjednom. Kad birate slikovnice, sami ih pročitajte ili barem prolistajte prije čitanja s djetetom. Uzmite one koje su dopadljive djeci, koje mogu povezati s vlastitim iskustvom, ali važno je da se i vama sviđaju. Djeca su intuitivna i osjetit će da im čitate nešto što vam je dosadno ili glupo. Činjenica da je slikovnica dobila nagradu ili je knjižničari preporučuju ne znači da će se poklopiti s vašim senzibilitetom. Tekst u kojem uživate pročitat ćete autentičnije i dijete će osjetiti vaš užitak.

Djeca vole poznate priče i slikovnice i često žele da se sadržaji ponavljaju. Poznavanje sadržaja daje im osjećaj sigurnosti i samopouzdanja, pružite im to. Ponovno iščitavanje tekstova omogućit će vam pronalaženje novih detalja u tekstu, ali i u vizualnom dijelu – zato je važno birati i kvalitetne ilustracije. Skrenite im pozornost na sitne detalje na ilustracijama, neka se nauče i sami ih tražiti jer čitanje je i vježbanje percepcije i koncentracije.

S rutinom je povezan i dio dana u kojem čitate. Nekima će biti najjednostavnije čitati djeci prije spavanja – i to je dobar način za intimno povezivanje s djetetom – ali pazite da dijete nije preumorno, već da može aktivno sudjelovati i razmišljati o pročitanome. Ako možete, napravite im prostor samo za čitanje, postavite malu fotelju sa stolnom lampom, možda čak s policom dovoljno niskom da dijete može samo izabrati knjigu.

Čitajte djeci kad je god to moguće i nemojte prestati s tim užitkom čak i kad nauči čitati. “Ne stavljajte dijete u izbor između čitanja i ekrana – za njegov razvoj čitanje je puno važnije. Ne dovođenje djeteta u dilemu da bira između ekrana i knjige je najvažniji poticaj razvoju čitanja koje je neophodno za razvoj niza drugih sposobnosti.”