021 638 470 dvbabarin@gmail.com

Andrea Trutanić, pedagog

Stručni suradnik dnik pedagog prati realizaciju odgojno-obrazovnog rada, stručno pridonosi maksimalnoj efikasnosti odgojno-obrazovnih ciljeva te unapređuje cjeloviti odgojno-obrazovni proces, predlaže inovacije i suvremene metode i oblike rada. Pedagog sudjeluje i pomaže odgojiteljima u organizaciji rada te oblikovanju kvalitetnog prostornog okruženja. Prati aktualne interese i potrebe djece te pomaže odgojiteljima u provođenju projekata u skupini, organizaciji izleta, posjeta i proslava. Prati i procjenjuje psihofizički razvoj djeteta te u suradnji sa zdravstvenom voditeljicom i odgojiteljima izrađuje plan i program za djecu s posebnim potrebama. Ostvaruje suradnju s roditeljima i pomaže im u odgoju i obrazovanju djece te rješavanju odgojno-obrazovnih problema kroz savjetodavni rad, radionice i roditeljske sastanke. Pedagog surađuje s drugim odgojno-obrazovnim čimbenicima i vanjskim suradnicima, pridonosi razvoju timskog rada te javno predstavlja odgojno-obrazovni rad dječjeg vrtića.

Telefon: +385(0)21 638 470 E-mail: andrea.trutanic@gmail.com

Petra Gulić, zdravstveni voditelj

Zdravstvena voditeljica u dječjem vrtiću, viša medicinska sestra, radi na osiguravanju i unapređenju zaštite zdravlja djece te provodi sve preventivne mjere za očuvanje zdravlja djece u vrtiću. Sudjeluje u organiziranju, stvaranju adekvatnih uvjeta i osiguravanju pravilne prehrane u vrtiću za sve vrste programa prema HACCP sustavu. Izrađuje jelovnike s energetsko-prehrambenom i zaštitnom podlogom prema Nacionalnim smjernicama za prehranu djece predškolske dobi. Također, izrađuje individualne jelovnike za djecu s nutritivnim poteškoćama. Brine o osiguranju i provedbi higijensko – sanitarnih uvjeta u unutarnjim i vanjskim prostorima dječjeg vrtića. U suradnji s odgojiteljicama i pedagoginjom potiče, razvija, njeguje i doprinosi usvajanju kulturno- higijenskih navika kod djece. Prati provedbu čistoće unutarnjeg i vanjskog prostora, dezinfekciju predmeta, prostora i igračaka, te predlaže unapređenja.

Kao dio stručnog tima brine o njezi i skrbi za tjelesni rast i zdravlje djece što uključuje:
•    Kontrolu provedbe sistematskog pregleda prije upisa u dječji vrtić
•    Provođenje antropometrijskih mjerenja djece, utvrđivanje stanja uhranjenosti prema novim antropometrijskim standardima SZO, te predlaganje preventivnih mjera na razini skupine i djeteta
•    Praćenje pobola djece u skupinama te razloge izostajanja iz vrtića
•    Sudjelovanje u provedbi protuepidemijskih mjera kod pojave zaraznih bolesti
•    Suradnju s nadležnim zdravstvenim službama na području Splitsko-dalmatinske županije

Telefon: +385(0)21 638 470 E-mail: petra.gulić418@gmail.com