021 638 470 dvsutivan@gmail.com

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ „Sutivan“

KLASA:112-03/19-01/0001

URBROJ:2104/08-01/01-19-0001

Sutivan, 28. veljače 2019.

Na temelju članka 7.stavak i 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sutivan („Službeni glasnik općine Sutivan“ 08/05) i članka iz 47. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan („Službeni glasnik općine Sutivan“ 07/05), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sutivan na 1. sjednici održanoj 08. veljače 2019.godine, raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

PSIHOLOG  broj izvršitelja: 1 na nepuno radno vrijeme

                      Na određeno vrijeme od  1. travnja 2019.

Uvjeti:

 • Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sutivan
 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij- magistar struke, prof. psihologije ili dipl. psiholog
 • dipl. psiholog
 •  položen stručni ispit za rad u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

Uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • kratak životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • preslik potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci i to:

1) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25. st.2)

2) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl. 25. st.4.)

Natječaj će se objaviti 04. ožujka 2019. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj ploči vrtića te web stranici vrtića.

Prijave na oglas dostavljaju se do 14. ožujka 2019.na adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

21403 SUTIVAN

Kala o konguli 2

s naznakom „za natječaj“

Učesnici natječaja će o izabranom kandidatu biti obaviješteni najkasnije do 23. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA

Petar Anibalović