021 638 470 dvsutivan@gmail.com

NADLEŽNI ZAKONI

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika - imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri...

ZAKON O RADU

Zakon o radu - pročišćeni tekst

DOKUMENTACIJA 

Procedura blagajničkog poslovanja

Dječji vrtić „Sutivan“  KLASA: 401-02/21-02/01 UR.BROJ: 2104/08-01-21-02 Sutivan, 02. 03. 2021.   Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan, a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o...

Procedura upravljanja nekretninama

PROCEDURA upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Dječjeg vrtića „Sutivan“ vrtići- procedura nekretnine

Financijsko izvješće za 2020. god.

Dokumenti financijskog izvješća za 2020. BILJEŠKE BIL 12-20 vrtić- BILJEŠKE OBVEZE 12-20-vrtić BILJEŠKE PR-RAS 12-20-vrtić BILJEŠKE P-VRIO 12-20-vrtić BILJEŠKE RAS-funkcijski 12-20-vrtić GFI vrtić 31.12.2020

Plan nabave 2021

Plan nabave 2021. DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN, PLAN NABAVE 2021.g.