Arhiva kategorije: poslovanje

Natječaj za spremača/spremačicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 7. sjednici, održanoj dana 09. 12. 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

-SPREMAČ/ICA –2 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), 

Uvjeti: 

 • NKV- osnovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, 
 • zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13). 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (svjedodžba)-preslik, 
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 3. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za spremača/icu“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019. godine. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-02/19-05

URBROJ: 2104/08-02-19-05

Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović 

Natječaj za zdravstvenog voditelja/voditeljicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 7. sjednici, održanoj dana 09.12. 2019. godine,
raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za radno mjesto:

 • ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
  (3,5 sati tjedno), zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena
viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci,

 • položen stručni ispit,
  -zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13).
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)-preslik,
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije
  od 6 mjeseci –izvornik,
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
  Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97,
  107/07, 94/13),
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.
  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
  stručnog ispit.

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se
mogu prijaviti kandidati oba spola.
Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o
ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri
zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje
navedenih poslova.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića, na adresu:
Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za
Zdravstveni voditelj/ica“.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti
razmatrane.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne
uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019.
godine.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
KLASA: 112-02/19-04
URBROJ: 2104/08-02-19-04
Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar Anibalović

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “Sutivan”

Upravno vijeće sastoji se od pet članova. Tri člana su iz reda javnih djelatnika – imenuje ih Osnivač; jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Vrtića, jednog člana bira se iz redova odgojitelja i stručnih suradnika. Mandat članovima vijeća traje četiri godine.

Prema Statutu DV ” Sutivan” člana Upravnog vijeća – predstavnika roditelja korisnika usluga Vrtića biraju roditelji na sastanku koji u tu svrhu saziva predsjednik Upravnog vijeća ili osoba koju on ovlasti. Svaki roditelj može predlagati ili biti predložen za člana Upravnog vijeća. Glasovanje se obavlja javno podizanjem ruku. Za člana je odabran onaj kandidat koji dobije najveći broj glasova nazočnih ropditelja. Izbor se smatra pravovaljanim ako je na sastanku prisutno najmanje 10% roditelja.

U radu Upravnog vijeća sudjeluje, bez prava odlučivanja, ravnatelj Vrtića.

Članovi Upravnog vijeća DV” Sutivan”:

 1. Petar Anibalović, predsjednik Upravnog vijeća, prestavnik Općine Sutivan
 2. Maria Vraničić, član – predstavnik Općine Sutivan
 3. Tanja Martinović, član – predstavnik Općine Sutivan
 4. Sebila Pašalić Lukšić, član – predstavnik roditelja DV”Sutivan”
 5. Gordana Kačić, član – predstavnik odgojitelja i stručne službe DV”Sutivan”

Natječaj: ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 5. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

– ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA-1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (3,5 sati tjedno), na neodređeno vrijeme 

Uvjeti: 

-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva, 

-najmanje 3 godine radnog staža u struci, 

– hrvatsko državljanstvo, 

– položen stručni ispit, 

-zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova, 

nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13). 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)-preslik, 
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (diploma)-preslik, 
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 1. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, 
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja stručnog ispit. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za Zdravstvenu voditelj/icai“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 03. listopada do 11. listopada 2019. godine. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-01/19-04 

URBROJ: 2104/08-02-19-04

Sutivan, 03.10.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović

Natječaj: Spremač/ica

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 5. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

-SPREMAČ/ICA –1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno), na neodređeno vrijeme 

Uvjeti: 

 • NKV- osnovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, 
 • hrvatsko državljanstvo, 
 • zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)-preslik, 
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (svjedodžba)-preslik, 
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 3. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za spremača/icu“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 03. listopada do 11. listopada 2019. godine. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-01/19-03

URBROJ: 2104/08-02-19-03

Sutivan, 03.10.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović 

Natječaj: Logoped/inja

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 5. sjednici, održanoj dana 24. rujna 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

– LOGOPED/INJA-1 izvršitelj/ica, nepuno radno vrijeme (3,5 sati tjedno), na neodređeno vrijeme 

Uvjeti: 

 • završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij – diplomirani logoped ili profesor defektolog-logoped, odnosno magistar/a struke,
 • položen stručni ispit, 
 • hrvatsko državljanstvo, 
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)-preslik, 
 3. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (diploma)-preslik, 
 4. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 3. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za Logopeda/inju“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 03. listopada do 11. listopada 2019. godine.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-01/19-02

URBROJ: 2104/08-02-19-02

Sutivan, 03.10.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović 

Natječaj za psihologa

REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ „Sutivan“

KLASA:112-03/19-01/0001

URBROJ:2104/08-01/01-19-0001

Sutivan, 28. veljače 2019.

Na temelju članka 7.stavak i 1. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sutivan („Službeni glasnik općine Sutivan“ 08/05) i članka iz 47. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan („Službeni glasnik općine Sutivan“ 07/05), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sutivan na 1. sjednici održanoj 08. veljače 2019.godine, raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

Za radno mjesto:

PSIHOLOG  broj izvršitelja: 1 na nepuno radno vrijeme

                      Na određeno vrijeme od  1. travnja 2019.

Uvjeti:

 • Prema zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Sutivan
 • hrvatsko državljanstvo
 • VSS, završen diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij- magistar struke, prof. psihologije ili dipl. psiholog
 • dipl. psiholog
 •  položen stručni ispit za rad u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja

Uz prijavu dostaviti:

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu
 • kratak životopis
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi
 • preslik potvrde o položenom stručnom ispitu
 • potvrdu iz elektroničke baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci i to:

1) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25. st.2)

2) uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak(čl. 25. st.4.)

Natječaj će se objaviti 04. ožujka 2019. na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao i na oglasnoj ploči vrtića te web stranici vrtića.

Prijave na oglas dostavljaju se do 14. ožujka 2019.na adresu:

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

DJEČJI VRTIĆ SUTIVAN

21403 SUTIVAN

Kala o konguli 2

s naznakom „za natječaj“

Učesnici natječaja će o izabranom kandidatu biti obaviješteni najkasnije do 23. ožujka 2019.

PREDSJEDNIK

UPRAVNOG VIJEĆA

Petar Anibalović