Arhiva kategorije: naslovnica

COVIDBOOK knjiga za djecu

Drage obitelji ova  kratka knjiga napisana  je kako bi podržala i ohrabrila našu djecu, mlađu od 7 godina, u vezi sa COVID-19. Ova je knjiga poziv obiteljima da razgovaraju o čitavom rasponu emocija koje proizlaze iz trenutne situacije. Važno je istaknuti da ovaj resurs ne želi biti izvor znanstvenih informacija, već alat koji se temelji na fantaziji. Moja preporuka je da ovaj materijal ispišete kako bi djeca mogla crtati na njemu. Ovim COVIBOOK pomozite ublažavanju dječje tjeskobe.
Autorica: Manuela Molina
(Kopirajte ovaj link dolje i zalijepite u google):
https://660919d3-b85b-43c3-a3ad-3de6a9d37099.filesusr.com/ugd/64c685_b01d06e6178044e0ad05214487026cb3.pdf

Natječaj za spremača/spremačicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“  na 7. sjednici, održanoj dana 09. 12. 2019. godine, raspisuje 

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 

Za radno mjesto: 

-SPREMAČ/ICA –2 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno), 

Uvjeti: 

 • NKV- osnovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva, 
 • zdravstvena sposobnost  potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13). 

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju: 

 1. Životopis, 
 2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi  (svjedodžba)-preslik, 
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa  sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 6 mjeseci –izvornik, 
 1. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), 
 2. uvjerenje  nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, 
 3. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se mogu prijaviti kandidati oba spola.

Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju. 

Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.

Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića,  na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za spremača/icu“. 

Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti razmatrane.

Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019. godine. 

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče vrtića.

KLASA: 112-02/19-05

URBROJ: 2104/08-02-19-05

Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA 

                                                                                                                        Petar Anibalović 

Natječaj za zdravstvenog voditelja/voditeljicu

Na temelju članka 26. Stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne
novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) te članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“,
Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na 7. sjednici, održanoj dana 09.12. 2019. godine,
raspisuje

NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Za radno mjesto:

 • ZDRAVSTVENA/I VODITELJ/ICA-1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu
  (3,5 sati tjedno), zamjena do povratka djelatnice sa bolovanja, rodiljnog i roditeljskog dopusta.

Uvjeti:
-završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva, odnosno studij kojim je stečena
viša stručna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni
diplomski studij ili specijalistički studij sestrinstva,
-najmanje 3 godine radnog staža u struci,

 • položen stručni ispit,
  -zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova,
 • nepostojanje zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i
  obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13).
  Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:
 1. Životopis,
 2. dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma)-preslik,
 3. Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o
  predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije
  od 6 mjeseci –izvornik,
  a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25.
  Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(„Narodne novine“ broj 10/97,
  107/07, 94/13),
  b) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25.
  stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,
 4. Elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji
  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5. uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen/a obveze polaganja
  stručnog ispit.

Sukladno članku 13. Stavak 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17) na natječaj se
mogu prijaviti kandidati oba spola.
Kandidati koji se će se u prijavi pozivati na pravo prednosti pri zapošljavanju prema
posebnim propisima, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o
ostvarivanju prednosti prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale

kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri
zapošljavanju u skladu s Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima
njihovih obitelji, moraju se pozvati na to pravo te priložiti potpunu dokumentaciju.
Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 9. Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu za natječaj dužna je, osim
dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.
Radni odnos u Dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o
predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje
navedenih poslova.
Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja
mogu biti pozvani na razgovor i/ili pisani intervju.
Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se u izvorniku.
Prijave za natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se
poštom ili osobno, u roku 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na mrežnim stranica vrtića i oglasnoj ploči vrtića, na adresu:
Dječji vrtić „Sutivan“, Kala o konguli 2, 21403 Sutivan, s naznakom „ Prijava na Natječaj za
Zdravstveni voditelj/ica“.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem odnosno nepravodobne i neuredne, neće biti
razmatrane.
Urednom prijavom smatrat će se pravodobna potpisana prijava kandidata koji ispunjava formalne
uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene priloge i podatke.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
Natječaj se objavljuje na mrežnoj stranici i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Vrtića. Natječaj vrijedi od 10. prosinca do 18. prosinca 2019.
godine.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke
o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića, putem mrežne stranice Vrtića i oglasne ploče
vrtića.
KLASA: 112-02/19-04
URBROJ: 2104/08-02-19-04
Sutivan, 09.12.2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar Anibalović