021 638 470 dvsutivan@gmail.com

Procedura blagajničkog poslovanja

Dječji vrtić „Sutivan“  KLASA: 401-02/21-02/01 UR.BROJ: 2104/08-01-21-02 Sutivan, 02. 03. 2021.   Na temelju članka 46. Statuta Dječjeg vrtića Sutivan, a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i članka 7. Uredbe o...