021 638 470 dvsutivan@gmail.com

natjecaj_asistent

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07, 94/13) i članka 48. i 49. Statuta Dječjeg vrtića „Sutivan“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Sutivan“ na svojoj 14. sjednici održanoj dana 03. prosinca 2020. godine, r a s p i s u j e

 

N A T J E Č A J
za radno mjesto

ASISTENT/ POMOĆNI RADNIK ZA NJEGU, SKRB I PRATNJU – 1 izvršitelj – na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno)

UVJET:
završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij odgovarajuće vrste odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveučilišni diplomski studij ili specijalistički studij predškolskog odgoja za odgojitelja,
položen stručni ispit,
najmanje jedna godina radnog iskustva,
da nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju
probni rad u skladu s Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića“ Sutivan“

Prijava na natječaj treba biti vlastoručno potpisana i sadržavati sljedeće priloge:

Životopis s opisom dosadašnjeg rada – vlastoručno potpisan,
Preslik domovnice ili osobne iskaznice,
dokaz o stručnoj spremi: diploma odnosno odgovarajuća isprava o stečenom stručnom/akademskom nazivu odnosno stručnom zvanju/nazivu,
preslik svjedodžbe o položenom stručnom ispitu,
elektronički zapis odnosno potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik ili ovjerena preslika) – kao dokaz duljine radnog staža odnosno iskustva u struci,
Dokaz o nepostojanju zapreke za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. Stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju)
Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. Stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju).

 

Izrazi iz teksta natječaja koji imaju rodno značenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i ženski rod.

Sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 82/08, 69/17) na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta sukladno posebnom zakonu na koji se poziva.

Radni odnos ne može zasnovati osoba koja ima zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te osoba koja nema zdravstvenu sposobnost za obavljanje navedenih poslova.

Prijavu na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na adresu: Dječji vrtić „Sutivan“, Sutivan, Kala o konguli 2, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava na Natječaj za Asistenta/Pomoćnog radnika za skrb, njegu i pratnju“.

Vrtić ima pravo provjere radnih sposobnosti radnika te će se u tu svrhu sa kandidatima obaviti usmeni razgovor.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Urednom prijavom smatrat će se pravovremena prijava kandidata koja ispunjava formalne uvjete natječaja te koja sadrži sve tražene podatke i priloge.

O ishodu natječaja kandidati će biti pravovremeno obaviješteni.

Prijavom na Natječaj podnositelji prijave su izričito suglasni da Dječji vrtić „Sutivan“, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe postupka zapošljavanja sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

KLASA: 601-01/20-01/06
URBROJ: 2104/08-02-20-01
Sutivan, 03. prosinca 2020. godine
PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
PETAR ANIBALOVIĆ